Bærekraft: Resolusjon fra landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet

Til
regjeringen og stortinget ved Kunnskapsdepartementet og Kirke-, utdannings- og
forskningskomiteen.
Bærekraftperspektivet skal ligge til grunn
for all utdanning
Det
overordnede målet for alle samfunn må være å bidra til at alle mennesker på
kloden kan leve verdige og meningsfulle liv i balanse med jordens muligheter og
rammer. All menneskelig aktivitet må være bærekraftig i samtiden og for
framtiden, både kulturelt, økonomisk og økologisk. Derfor må
bærekraftperspektivet være premiss for all skole og utdanning.
   FNs nye globale bærekraftige utviklingsmål
vedtas høsten 2015. Disse er et globalt uttrykk for hvilke utfordringer vi
sammen står overfor og i fellesskap forplikter oss på å løse i de kommende
årene.

   Folkehøgskolen i Norge har som mål å bidra
til å utvikle myndige verdensborgere gjennom personlig, faglig og demokratisk
danning. I fjor innledet folkehøgskolene i Norge et samarbeid med Framtiden i våre hender og professor Tom
Tiller ved universitetet i Tromsø om prosjektet Aksjonsforskning og
bærekraft – folkehøgskolen for framtiden
. Prosjektet har en ramme på fire
år og er det størst anlagte fellesprosjektet i folkehøgskolen hittil.
Prosjektet er eksternt støttet av Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen.
Med aksjonsforskning som endringsstrategi og overgripende metode er målet å
utvikle elevenes kunnskaper, holdninger og ferdigheter i bærekraft, samtidig
som skolene gjennom miljøledelse arbeider for å gjøre driften bærekraftig i
alle ledd.
   Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet peker på
nødvendigheten av at stortinget og regjeringen tydeliggjør
bærekraftperspektivet som grunnleggende premiss i all opplæring. Landsmøtet vil
også peke på den erfaring som utvikles i folkehøgskolen og hos
samarbeidspartene i bærekraftprosjektet – en kompetanse som kan bidra til å
videreutvikle gode måter å undervise i bærekraft på i annen opplæring, samtidig
som aktivitetene bidrar til å nå de nye utviklingsmålene. Landsmøtet vil derfor
oppfordre til at departementet blir aktiv part i prosjektet når det fra høsten
i år går fra pilotfase til fullskalaprosjekt.
Landsmøtet
i Folkehøgskoleforbundet Voss folkehøgskole, 3. juni 2015