Leserundersøkelsen

Mange gode innspill.
Vi gjennomførte en
leserundersøkelse for magasinet Folkehøgskolen i april/mai. Hele 42 prosent av
medlemmer/abonnenter svarte på de 20 spørsmålene. Målet med en slik
undersøkelse er å få et bilde av hva som fungerer og grep som kan gjøres for å
lage et bedre blad. Det er interessant å se at det er mange kryssende
interesser blant leserne, men det er uansett gode innspill for oss.

Av Øyvind Krabberød
Av de 203 som svarte
var 52 prosent lærere, 22 prosent ledere, fra administrasjon 9 prosent og
praktisk personale 6 prosent. Det var 44 prosent kvinner og 56 prosent menn som
svarte.

   29 prosent sier at
de leser hele bladet, mens 16 prosent leser 75 prosent. Bare 25 prosent leser
bladet på nett før papirutgaven lander i postkassen. Nesten 8 prosent leser
bladet generelt på nett. Det er et tydelig svar om at papir fremdeles
foretrekkes av de fleste når det gjelder magasinlesing.
   Når vi spør «Hvor
interessert er du i å lese om følgende stoffområder»? (fag og pedagogikk,
intervjuer og portrett, leder og kommentarer, nyheter fra
folkehøgskolelandskapet, ideer og samfunn, debatt, og fagforeningsstoff) –
scorer alle kategorier overraskende godt. Likevel er det Nyheter fra folkehøgskolelandskapet som er det stoffområdet som
leserne setter mest pris på. Deretter følger Fagstoff og pedagogikk og Ideer
og samfunn
.

Interessant innhold

På utsagnet; «Innholdet er interessant for meg» svarer 82
prosent at de er helt eller delvis enig i dette, noe som må sies å være svært
godt for bladet Folkehøgskolen.
   På utsagnet «Det er
for mye stoff som er folkehøgskolerelatert» svarer 62 prosent at de er helt
eller delvis uenig i dette.
   78 prosent svarer
at de er helt eller delvis enig i utsagnet at bladet er «faglig relevant».
   77 prosent synes
omfanget/lengden på artiklene i magasinet er passe.
Brukes bladet?
Det er oppmuntrende for oss som jobber med Folkehøgskolen at
det brukes i samtaler og utviklingsarbeid ved mange skoler. 52 prosent sier ja
på spørsmålet: «Snakker dere i kollegiet noen ganger om innholdet i
Folkehøgskolen»? 31 prosent sier at de bruker stoff fra bladet i
prosesser/møter i personalet. På spørsmål om det hender at stoff i bladet gjør
at du undersøker mer rundt et tema, svarer 51 prosent ja.
   Vi stilte
spørsmålet «Hvor tilfreds er du samlet sett med innholdet i Folkehøgskolen»?
Her svarer 66 prosent 4 og 5 på en skala hvor 5 er best.
Åpne spørsmål
Svarene vi fikk på de åpne spørsmålene er verdifulle og
stimulerende for oss i arbeidet videre. På spørsmål om det er stoffområder du
ønsker å lese mer om fikk vi en rekke flotte innspill. Her nevner vi et lite
knippe: Seniorpolitikk, pedagogikk og friluftsliv, sosialpedagogikk, psykisk
helse, konfliktløsning og grensesetting, globale tema, hvordan det jobbes med
rusproblematikk, konkrete undervisningsopplegg, nye fagområder etc. Vi tar med
oss dette videre og skulle gjerne utvidet staben for å møte mange av disse gode
ønskene.
   Dere lesere er
alltid velkommen til å skrive innlegg i Folkehøgskolen, det er vi helt avheng
av for å lage et slikt magasin med veldig små ressurser. Vi tar med oss gode og
dårlige tilbakemeldinger og konstruktive innspill. Tusen takk for at dere tok
dere tid til å svare på leserundersøkelsen vår!