Interfolk legges ned

På Inter-Folks
årsmøte 22.9.2015 ble det gjort vedtak om nedleggelse av Inter-Folk (I-F).

I-F ble stiftet i
1986 og har vært folkehøgskolenes kanal til Norad-støtte. Formålet var «å
støtte formidling av den nordiske folkehøgskoleideen til utviklingsland gjennom
opplysningsvirksomhet og prosjektarbeid» (§ 2 i I-Fs statutter). Inter-Folk
ble drevet på frivillig basis. Etter hvert har det blitt vanskelig å oppfylle
strengere og mer omfattende krav fra Norad knyttet til bl. a. regnskap, prosjektrapportering,
søknadsprosesser og kompetanseheving. Dette er bakgrunnen for at I-F ble
nedlagt.

   I-F har vært støttespiller
for mange gode prosjekter og mye godt engasjement knyttet til solidaritet og
formidling av den nordiske folkehøgskoleideen til land i sør. Den første tiden
var I-F i hovedsak involvert i to store bistandsprosjekter som begge er høyst
levedyktige i dag; Folke Technical College (FTC) i sør-øst Nigeria og Jagriti
Vihara i nord-øst India. FTC er en stor internatskole som på det meste har hatt
nesten 500 elever – like mange jenter som gutter (se bilde nedenfor). Skolen
kan beskrives som en yrkesskole med innbakt folkehøgskoletenking. Den har også
en egen avdeling for funksjonshemmede.

   Jagriti Vihara er
et skole- og utviklingsprosjekt for urbefolkningsgrupper. Virksomheten
fokuserer i hovedsak på utdanning, selvhjelpsgrupper for kvinner og
vannprosjekter. Over tid har prosjektet involvert mennesker i nesten 100
landsbyer. Navnet Jagriti Vihara betyr «et sted for oppvåkning».

   I-Fs virksomhet
har ellers omfattet prosjekter i følgende land: Sri Lanka, India, Nigeria,
Myanmar (Burma), Guatemala, Sør-Afrika, Botswana, Namibia og Uganda.

   Mer enn en
tredjedel av folkehøgskolene i Norge er i dag involvert i ulike prosjekter i
Afrika, Latin Amerika og Asia. De fleste av disse prosjektene er forankret i et
samarbeid med profesjonelle bistandsorganisasjoner som f. eks.
Strømmestiftelsen og Redd Barna.

   Ifølge I-Fs
statutter skal økonomisk midler ved oppløsing av organisasjonen gå til
prosjekter etter vedtak i I-F-styret. På denne bakgrunn har styret gjort
følgende vedtak:

«Norske folkehøgskoler
kan søke om midler til prosjekt skolen støtter per i dag i land i sør (Afrika,
Asia eller Latin Amerika). Også venneforeninger som er opprettet på bakgrunn av
tidligere Inter-Folk-prosjekter, kan søke om støtte til sine vennskapsskoler i
sør.

Vedtaket sier videre at rammen
for prosjektmidler er på rundt kr. 150 000. Siden styret ikke har bestemt seg
for om det vil støtte få eller mange prosjekter, ber I-F om både en beskrivelse
av prosjektet, men også «
en beskrivelse av en subsidiær løsning /
en beskrivelse av hva et mindre støttebeløp skal gå til. En eventuell tildeling
av midler innbefatter en rapport til Inter-Folk innen utgangen av 2016.»

 Søknader sendes til Arvid Kopperdal
(styremedlem i Inter-Folk) innen 15. desember 2015. Søknadene skal
sendes per e-post, til
arvid@ikf.no
 
Av Arvid Kopperdal