Avviser forslag om nasjonalt forbud mot heldekkende ansiktsplagg

Folkehøgskoleforbundet vurderer å avvise forslaget om innføring av nasjonalt forbud mot heldekkende ansiktsplagg i undervisning. I høringsnotat fra Det kongelige Kunnskapsdepartement foreslås det også innføring av tilsvarende forbud i lov om folkehøyskoler. - Dette blir helt feil, og må avgjøres lokalt, mener Øyvind Brandt.

-Dette er et eksempel på et lovforslag som tvinger skoler lokalt til å definere sanksjoner på et problem som ikke eksisterer og en lov ingen har bedt om. Det er veldig lite faglig hold i lovforslaget, som mest framstår som en politisk markering fra regjeringen, fortsetter Brandt, som mener at forslaget om forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet er svært problematisk, både i forhold til Grunnloven, i forhold til definisjoner og avgrensninger i situasjoner, og i forhold til svært begrenset omfang – et ikke-problem – hvilket høringsnotatet også viser. Det er heller ikke registrert utfordringer på dette området ved folkehøgskolene. Det er derfor et helt unødvendig område å lovgi på. Samtidig vil et forbud innskrenke den enkelte folkehøyskoles autonomi til å avgjøre dette lokalt.

I tillegg vil en innføring av forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg tvinge skolene til å definere og praktisere sanksjoner på området. Dermed vil en innføring av forbudet ikke sikre nasjonal lik behandling, samtidig som den enkelte skoles pedagogiske og administrative autonomi innskrenkes.

Folkehøgskoleforbundet vil derfor vurdere å på det sterkeste anbefale at det ikke innføres et generelt forbud mot helt eller delvis ansiktsdekkende plagg, hverken i opplæring og utdanning generelt, og særlig ikke i lov om folkehøyskoler. Forslaget i høringsnotatet om innføring av §5b i lov om folkehøyskoler: ‘Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet’ vil både oppleves som helt unødvendig, bryte med folkehøgskolens formål og lovens ånd, og derfor stå i fare for å virke irriterende og latterlig, samtidig som et evt. lovgitt forbud vil være svært vanskelig å praktisere. Med henvisning til den enkelte skoles autonomi er dette et forhold den enkelte skole avgjør lokalt både for elever og ansatte. Dette vil i tilfelle være i tråd med regjeringens alternativ til nasjonalt forbud, som er å beholde dagens mulighet for lokale forbud (j.fr. kap. 8 i høringsnotatet).

På linje med § 6 i lov om folkehøyskoler om adgang til å kreve politiattest ved ansettelser, kan man sekundært vurdere gjennom loven å gi adgang for den enkelte folkehøgskoles styre å nekte plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Styret skal behandle saken i møte d. 12. september. Dette må i så fall av den enkelte skole utformes nøytralt og innenfor gjeldende lover og forskrifter.

Les regjeringens høringsnotat om forbud mot klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningsinstitusjoner