Statsbudsjett uten kutt

Statsbudsjettet: Midler til etter- og videreutdanning og økt studiefinansiering til 10. måneder for folkehøgskolen er ikke tilgodesett forslaget i til statsbudsjett som ble lagt fram av regjeringen 7. oktober. Nye Ørskog /Sjøholt folkehøgskole ligger inne med midler til oppstart i august. Det er nå en flertallsregjering som legger frem budsjettet, noe som betyr at handlingsrommet for endringer/justeringer er betydelig mindre enn slik det var i fjor da regjeringen var avhengig av å inngå forlik i stortinget. Det er ingen kutt i det framlagte budsjettet for folkehøgskolene.

Ellers ser vi følgende fra folkehøgskolebudsjettet som er framlagt:

  • Det ser ut til at det er et generelt påslag på +2,7% (kostnadsjustering).
  • Svalbard og Evje ligger inne med fullfinansiering. Svalbard har noe tilleggsfinansiering.
  • Ørskog /Sjøholt ligger inne med midler til oppstart i august.
  • Sjunkhatten får videreført planleggingsmidler.
  • Tidligere politisk initierte vedtak på Setesdal og Evje ligger inne med finansiering.

ØK