Demokrati: Nordic Folk High School Summit

Med demokrati som overskrift samlet Nordisk folkehøgskoleråd (NFR) til konferanse på Sundgården folkhögskola ved Helsingborg 11. til 12. april. Det var totalt 66 deltakere fra alle de nordiske landene og bidrag fra Ukraina og UK.

«Demokratiet er under press – det er avhengig av et opplyst og aktivt sivilsamfunn. Det er med andre ord et stort behov for demokratisk danning, og særlig for de unge. Vi ser at dette blir viktigere og viktigere, med pressede demokratier verden over. Det er krig i Europa, og vi står overfor utfordringer som polarisering, fallende demokratisk engasjement, sosial ulikhet og klimakrise. Nye samfunnsstrukturer- og mønstre som blant annet digitalisering, er også ledd i de økende prestasjonspress-trendene og mentale helseutfordringer. Det er de unge som skal finne fremtidens løsninger. Det er derfor helt nødvendig å tenke nytt om danning som et sentralt redskap for å bevare demokratiet, og tenke kreativt om hvordan vår sektor kan styrke og ruste dem som skal løse disse utfordringene.»

Dette var bakgrunnen for konferansen i Helsingborg.

Leder i NFR Lisbeth Trinskjær åpnet konferansen. Hun understreket at demokratiet er under press. Hun spurte: Hvor er vi som folkehøgskole? Bidrar vi til demokratisk beredskap – er vi en forandringskraft, eller brukes vi for ren underholdning – i tilfelle en dyr underholdning? Spurte hun retorisk. Hun pekte på utfordringer for demokratiet i dagens verden:

  • Et mindre tillitsbasert samfunn
  • Økt polarisering
  • Mindre homogene samfunn
  • Vanskeligere for ungdom tolerere uakseptable syn
  • Generasjonskløft – verdier skifter
  • Klimakrise – behov for upopulær politikk
  • Krig i Europa – økt opprustning. Militære investeringer øker
  • Global nedgang i liberale demokratier

Nordens «gull»

Generalsekretær i Nordisk ministerråd, Karen Ellemann, fulgte opp med et innlegg om Nordens rolle i verden i dag – for å styrke demokratiene. – Vi kan ikke ta demokratiet for gitt, det er noe vi må jobbe med og for hver eneste dag. Alle skal ha like muligheter til å bidra og delta, men vi lever i en verden mellom frihet og undertrykkelse, understreket hun.

Ellemann viste til Nordens «gull» – et samfunn med den høyeste grad av tillit i verden, men at vi er helt avhengige av at den hele tiden næres. – Vi har sterke demokratier i Norden, og med vårt fundament må vi stå i første rekke i kampen for menneskeverd og demokrati i verden, avsluttet generalsekretæren.

Demokrati i praksis

Vi fikk videre to panelsamtaler. Om unges deltakelse i demokratiet i Europa i dag. Det ene panelet med internasjonale deltakere: Inna Dzhura fra organisasjonen Building Ukrain Together, BUR, Melanie Lenehan, rektor ved Fircroft College og Adult Education i Birmingham, Åke Larsson fra Kista Folkhögskola i Sverige og Magne Ekker fra Nansenskolen – gikk nærmere inn på hvordan demokratiarbeidet kan følges opp i praksis. Innspillene fra panelene ble tatt videre i gruppesamtaler – walk and talk.

Siste dag fikk deltakerne bryne seg på hva som er de største demokratiske utfordringene i dag – rikelig med tid var satt av til samtaler. Vi fikk også høre fra elever ved Kista Folkehögskola og Nansenskolen om hvordan de opplever å være unge, demokratiske borgere og hvilke utfordringer de ser.

Vi takker Nordisk folkehøgskoleråd for en viktig og god konferanse. Her ble folkehøgskolens samfunnsoppdrag og oppgave bevegelsen har grundig belyst. Folkehøgskolene skal være viktige verksted for demokratisk dannelse – som gir deltakerne nødvendig bevissthet og verktøy for å videreføre demokratisk engasjement og deltakelse i formelle og uformelle settinger i samfunnet.

Tekst og foto: Øyvind Krabberød

 

Foto:  F.v. Leder i NFR Lisbeth Trinskjær og generalsekretær i Nordisk ministerråd Karen Ellemann.