Prosjekt: Vil gi unge voksne økt opplevelse av livsmestring

Seljord folkehøgskule er prosjekteier for et fireårig prosjekt «Ungt innanforskap», som skal bidra til bedre inkludering av ungdom. AiR (Nasjonalt kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering i Rauland er prosjektleder og de har et samarbeid med Sykehuset i Telemark og USN (Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet ble startet i 2022 av Seljord fhs og miljøet i Rauland, og avsluttes i 2026. Fylket (Telemark og Vestfold) har bevilget 2 millioner kroner til dette arbeidet.
Rektor Kristine Rønning

Vi møtte Marit Lien Homme, internatleder og lærer, og Kristine Rønning, rektor, for en prat. Det er Marit som er prosjektleder ved Seljord. De forteller at dette er et utviklingsprosjekt som først og fremst går på kompetanseheving. De skal lære av hverandre og har- og utvikler kartleggingsverktøy som brukes mot elevene ved skolen. – Det kommer alltid elever som har utfordringer – her trenger vi mer kompetanse og refleksjon. Det er spesielt viktig med refleksjon i personalet, de er med i prosessen, understreker Lien Homme.

Det er også gode sidevirkninger gjennom dette arbeidet. De møter deltakere i andre prosjekter og det er opprettet god kontakt med NAV, det kan være aktuelt å få inn elever fra oppfølgingstjenesten i framtida. Det er Lill-Katrin Nyhus fra fra AiR i Rauland som er prosjektleder for det hele – og ansvarlig for koordinering, framdrift og rapportering.

Målsettnger i prosjektet

Hovedmålet i prosjektet er å gi unge voksne økt opplevelse av livsmestring. Dette oppnås ved å identifisere årsaker til utenforskap, øke motivasjonen for å starte/fullføre læretid, arbeid eller studie. En vil også øke opplevelse a inkludering hos de unge, og evne til å inkludere andre.

Andre delmål i prosjektet:

  • Etablere rutiner for oppfølging av elever og unge med utfordringer på Seljord fhs.
  • Øke kompetansen hos tilsatte ved Seljord og AiR om ungdoms helseutfordringer.
  • Innarbeide metoder (samtaler, aktiviteter og kartleggingsverktøy) og rutiner for håndtering og forebygging av helseutfordringer.
  • Utarbeide kurs- og undervisningsmateriell til eget bruk og for andre folkehøgskoler.

Det ligger også i prosjektet å utvikle en metodebank.

Kristine Rønning forteller at personalet har vært veldig motivert i dette arbeidet. Kartleggingsverktøy, en spørreundersøkelse, utføres mot elevene høst og vår. Det dreier seg om hva folkehøgskoleåret har gjort med dem, det sosiale, om å få venner, søvn, psykisk, fysisk helse og kosthold – blant annet. I det videre arbeidet med resultatene har de et godt samarbeid med og kan hente kompetanse fra USN.

Målet er å hjelpe ungdom

Gjennom kartleggingsverktøyet ønsker de å fange opp elevers utfordringer på et tidligere stadium, og avdekke hvem som sliter og det som virker. Elevene har vært med på å utforme spørsmålene. Resultatene og spørsmålene brukes også i de formelle elevsamtalene mellom lærer og elev.

Målet er å hjelpe ungdom til bedre helse gjennom positivt fokus og et godt fellesskap. De ønsker å få en oversikt over den fysiske og psykiske utviklinga/progresjonen til elevene i løpet av folkehøgskoleåret/oppholdet på AiR. Det planlegges også en oppfølgingsstudie av hvordan livsstil og psykisk helse som barn og ungdom hos telemarkinger født 1997 påvirker livsstil, arbeidsevne og utenforskap hos unge voksne.

De er midt i prosjektperioden som avsluttes i 2026. Vi ønsker lykke til videre!

Øyvind Krabberød

Forsidefoto: Prosjektleder Marit Lien Homme

——————————————–

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering dreier seg om å iverksette målrettede tiltak for å bedre pasienters funksjon slik at han/hun kan få tilbake eller ta vare på sin arbeidsevne.

Tjenesten driver forskning og kvalitetsutvikling, formidling gjennom kurs og konferanser, utdanning av helsepersonell, deltakelse i eksterne regionale og nasjonale prosesser og drift av nettverksmodell og læringssystem.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland.