I utakt med virkeligheten

I nummer 4 av magasinet Folkehøgskolen finner dere et debattinnlegg av Benedicte Hambro. Start lesningen her.

I statlige organer og virksomhet bestreber man seg på lik kjønnsfordeling, og Stortinget har vedtatt at det i norske selskaper bør være en kjønnsfordeling på 60 – 40 %. På Ringerike folkehøgskole oppfordrer vi til lik kjønnsfordeling i elevrådet. Er det ikke da litt pussig at vårt felles organ, Folkehøgskolerådet, består utelukkende av menn?

Benedicte Hambro reagerer på
kjønnsfordelingen i
Folkehøgskolerådet.

Av Benedicte Hambro, Ringerike folkehøgskole

Norsk folkehøgskolelag og Norsk Kristelig folkehøgskolelag er to små fagforeninger med en samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet. Derfor er det klokt at de to folkehøgskoleslagene har slått seg sammen og dannet Folkehøgskolerådet.
Det er ”eit skolepolitisk samarbeidsorgan for dei norske folkehøgskolane og folkehøgskolerørslene”. I Rådets vedteker § 1.3 står det: ”Folkehøgskolerådet skal ta seg av oppgåver til gagn for skoleslaget og skolane, og som ikkje er av rein fagpolitisk karakter.”

Utelukkende menn

Videre står det i rådets vedtekter § 2.5: ”Folkehøgskolerådet skal ha 4 medlemmer. Leiar i NF og NKF er medlemmer og skifter på verva som leiar og nestleiar i rådet. To medlemmar vert valde på årsmøte i IF og IKF.”

   Det viser seg at de to medlemmene som ble valgt på årsmøtene til IF og IKF er lederne av de respektive styrene. Resultatet er at Rådet den neste perioden består av fire menn.

   Da jeg tok opp spørsmålet om kjønnsfordeling i Rådet på NFs landsmøte 2011, fikk jeg motargumentet som et spørsmål: ”Hvem skal bestemme om det er IF eller IKF som ikke skal møte med sin styreleder? Det blir jo fryktelig urettferdig hvis en av dem ikke kan møte med den de mener er best egnet, nemlig styrelederen.”

   I praksis betyr dette egentlig at motargumentet jeg ble møtt med, var: Det er fryktelig urettferdig at rådets medlemmer ikke utelukkende kan bestå av menn. Jeg finner den type argumentasjon særdeles urovekkende og udemokratisk.

Frikoblet fra samfunnet

Rettferdig eller ikke – så vidt jeg vet består vårt samfunn av omtrent halvparten kvinner og halvparten menn. Burde ikke vårt skolepolitiske råd speile det samfunnet vi er en del av, og som vi ikke minst oppfordrer våre elever til å ta del i gjennom elevdemokratiet?

   Folkehøgskolerådet har en uhyre viktig rolle i å ivareta både de frilynte og kristelige folkehøgskolers eksistens i Norge. Det norske samfunnet er gjennom de siste tiår blitt bygget på idealet om at begge kjønn er like mye verdt. Det er underlig at folkehøgskolerådet skal være frikoblet samfunnets normer og verdier om likhet mellom kjønnene.

   Min oppfordring går derfor både til de frilynte og de kristelige folkehøgskolene om at de starter arbeidet før neste årsmøtet, med å rydde opp i det som kan fortone seg som en arkaisk og udemokratisk ordning helt ute av takt med Norge anno 2011.