Forslag til statsbudsjett 2012

Ingen kompensasjon for økt elevtall på norske folkehøgskoler gir et reelt kutt på 24,7 millioner til folkehøgskolene for budsjettåret 2012.

Folkehøgskolerådet har sendt ut følgende kommentar til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag – 6. oktober:

Regjeringen Stoltenberg har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2012.

Forslaget innebærer et samlet tilskudd til folkehøgskolene på kr. 685 582 000.

   FHSR har fått opplyst at Kunnskapsdepartementet har lagt til grunn en generell kostnadsjustering på 3,1 %. Elevtallet for tilskuddsperioden er 243,4 elever høyere enn i 2011. Forutsatt disse to elementene, er våre beregninger at tilskuddet til folkehøgskolene skulle vært på kr. 710 300 387.
   Dette betyr at det på post 70 er et reelt kutt på i underkant av 25 millioner kroner. Regjeringen har ikke tatt hensyn til det økte elevtallet, men bare justert for kostnadsutviklingen. Dette er sterkt å beklage!

   Spesielt vanskelig blir det for skolene når elevtallet per 1. oktober 2012 er 140 høyere enn i 2011.

   Folkehøgskolerådet beklager kuttet på 24,7 mill og vil ta det opp med Kunnskapsdepatrtementet, Kuf-komiteen og de politiske partiene.

   Folkehøgskolerådet beklager også i år at det ikke er funnet midler til opprettelse av nye skoler. Tre søknader har vært til vurdering, men ingen har nådd fram.

   Rådet vil ta dette opp med KUf-komiteen.

   Regjeringen foreslår at alle satser i utdanningsstøtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning økes med 1,9 prosent for undervisningsåret 2012–12.

   Økningen innebærer at basistøtten til studentene øker fra 90 800 kroner i året til 92 525 kroner i året.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet

Edgar Fredriksen/s/ Odd Arild Netland /s/

Leder sekretær