Kortkurs: Regjeringen møter ønsker fra folkehøgskolen

Etter flere år hvor kortkursene hadde vært under politisk press, vedtok Stortinget i juni 2019 at tilskudd til kortkrus skulle fases ut fra 01.01.2021. Forutsetningene den gang var at man ikke skulle få tilskudd til kortkurs etter denne datoen. Folkehøgskolerådet har kjempet mot dette.

Likevel ble det raskt klart for oss at vi ikke har politisk tilslutning til å beholde dagens generelle kortkursordning. Vårt fokus har derfor vært å sikre politisk oppslutning rundt særlig to forhold:

  1. At midlene som har vært brukt på kortkurs ikke skulle kuttes og fjernes i budsjettet, men at det skulle bli brukt til å styrke den generelle grunnbevilgningen til folkehøgskolene.
  2. Få en forståelse for at enkelte kortkurs fortsatt måtte være sikret støtte (blant annet kurs rettet mot funksjonshemmede).

Det er gledelig å omsider kunne konstatere at regjeringen nå møter oss på begge disse punktene.

Utdanningsdirektoratet har sendt ut på høring forslag til endringer av forskrift til lov om folkehøyskoler. Alle folkehøgskoler er invitert til å svare på høringen. De foreslåtte endringene betyr at folkehøgskolene fra 01.01.2021 mister den generelle anledningen til å få støtte for kortkrus. Forslaget til forskrift innebærer samtidig at kortere kurs til følgende grupper fortsatt kan få støtte etter samme betingelser som dagens kortkurs:

  • Kurs av kortere varighet rettet spesielt mot personer med redusert funksjonsevne og deres nærmeste.
  • Kurs av kortere varighet rettet mot innvandrerungdom dersom kursene har et klart definert integreringsformål.

Det betyr at kurs til disse målgruppene kan avholdes i 2021. I følge forskriftsforslaget skal disse kursene kunne avholdes og beregnes etter samme prinsipper/føringer som dagens kortkurs. Det er imidlertid understreket at disse kursene må utgjøre en «mindre del av folkehøgskolenes samlede virksomhet».

Folkehøgskolerådet vil sende inn et felles høringssvar til de foreslåtte endringene på vegne av skoleslaget.

Folkehøgskolerådet