EPSI: Fornøyde elever til tross for korona

Rett før jul fikk vi resultatene av årets EPSI-undersøkelse og den viser at også fjorårets elever var svært godt fornøyde med sitt år på folkehøgskole.
Folkehøgskoleelever er fortsatt de mest fornøyde elevene i landet. Foto: Toten folkehøgskole.

 

Det lages to undersøkelser: en landsdekkende og en for hver enkelt folkehøgskole som bestiller en undersøkelse. I år valgte de to informasjonskontorene å betale for skoleundersøkelsene for å sikre så bredt resultat som mulig. Brorparten av folkehøgskolene har derfor også egne skoleundersøkelser.

Svært fornøyde elever

Siden den første EPSI-undersøkelse ble laget tilbake i 2013, så har undersøkelsene vist at folkehøgskoleelevene er svært fornøyde med sitt år på folkehøgskole og at de er vesentlig mer fornøyde enn studenter på universiteter og høgskoler.

I år har dog de som er i førstegangstjeneste vært mer fornøyde enn tidligere år.

 

Folkehøgskolene skårer spesielt høyt på image, servicekvalitet og lojalitet. Servicekvalitet handler mye om de ansattes imøtekommenhet og omsorg, mens lojalitet viser hvor høy grad elevene vil anbefale skoleslaget videre til andre.

Litt tilbakegang

Folkehøgskolene skårer litt lavere på tilfredshet enn de siste 2-3 årene, men i hovedsak er bildet jevnt.

 

De elementene som i høyest grad har påvirket tilfredsheten er følgende:

  • Bidrar til personlig utvikling hos elevene
  • At skolen er et sted elevene trives
  • Dyktige lærere
  • Godt faglig innhold

Folkehøgskolene skårer bra på disse punktene.

Dårlig skår på studieturer

I fjor var det koronaår med dårlige muligheter for studieturer. Mange skoler la om til reiser internt i Norge, men studieturene var likevel noe av det skolene skåret dårligst på i tilfredshetsundersøkelsen.

Utilfredsheten med studieturene i fjor hadde imidlertid forholdsvis lite å si for dem samlede tilfredsheten. Elevene hadde antakelig forståelse for hvorfor det ikke ble de planlagte studieturene.

Elevene var jevnt over fornøyd med koronahåndteringen på folkehøgskolene.

Forskjell mellom skolene

62 skoler fikk laget sin egen skoleundersøkelse og den avdekket store forskjeller i tilfredsheten med de ulike folkehøgskolene.

Skolen med høyest tilfredshet skåret 92 mens skolen med lavest tilfredshet skåret 47. Det er viktig å bruke resultatene videre uansett om man hadde høy eller lav skår på EPSI-undersøkelsen.

 

Forskjell mellom kristen og frilynt

Det var i hovedsak lite forskjell på tilfredsheten mellom kristen og frilynt folkehøgskole, men frilynt skåret noe høyere på å være skoler der elevene trives, forventninger til det faglige innholdet på skolen, forventninger til lærernes faglige kompetanse, personalets imøtekommenhet og serviceinnstilling, mat og kosthold, og forventninger til det sosiale miljøet på skolene.

De frilynte folkehøgskolene skåret vesentlig lavere enn de kristne folkehøgskolene på verdi for pengene for skolenes studieturer og også lavere på tilfredshet med studieturen og forventninger til studieturene.