Minneord om Tor Grønvik

Det var et sjokk da beskjeden kom om at Tor Grønvik brått gikk bort natt til 1. nyttårsdag. Han hadde over 20 års fartstid som daglig leder for IKF og NKF. Begravelsen ble holdt i Hurdal kirke 11. januar. Tidligere leder i Folkehøgskoleforbundet, Arild Mikkelsen, skriver her et minneord fra Grundtvigselskapet.

Tor Grønvik har gått bort, og Grundtvigselskapet i Norge har mistet en aktiv deltaker som har påvirket arbeidet gjennom mange år. Tor Grønvik var tilstede med sitt intellekt, sin refleksjon, sin innsikt og arbeidskraft, og fikk dermed innflytelse og satte sine dype spor på arbeidet.

Jeg vil minnes Tor som den gode samtalepartner, den gode lytter og den respektfulle deltaker. Tor kom fra den kristelige folkehøgskolen, og dette var så selvsagt at han ikke behøvde å nevne det så ofte. Men om samtalene i Grundtvigselskapet av og til brøt på litt dypere vann, var Tor klar med sitt ståsted. Jeg vil særlig trekke fram hans arbeid med skriftet «Er Troen virkelig en Skole –Sag?» av Grundtvig. Tor hevdet med styrke at hovedpoenget til Grundtvig var at troen ikke skulle underlegges pugg og undertrykkende pedagogikk, men at troen ikke skulle, og ikke burde, bli et tabu i folkehøgskolen. Med dette synspunktet la han grunnlaget for mange viktige og spennende samtaler som jeg ser tilbake på med glede. Han var alltid klar på at folkehøgskolen hang sammen med de ulike folkelige bevegelsene, eller som han skriver i siste nummer av magasinet «Grundtvig på norsk»: Jeg tror at en skole av folket og for folket ville ha kommet likevel, omtrent på den tiden den kom».

Tor Grønvik gjorde flere av Grundtvigs begreper til virkelighet.  Han var en ekte dyrker av den levende vekselvirkning, og viste at han mente vekselvirkningen, sam – talen, var av avgjørende betydning i våre liv.  Han var en dyktig formidler og foredragsholder, og visste å gjøre bruk av det levende ord. Jeg hadde en avtale med Tor om at vi skulle ha en lengre samtale om vårt syn på folkehøgskolen, han fra sitt ståsted, jeg fra mitt der vi skulle spille inn både pedagogikk, politikk og livssyn. Pandemien avlyste avtalen i høst, og nå er avtalen kansellert for alltid, til stor sorg.

Tor Grønvik var etterrettelig og nøyaktig. Referatene han skrev i Grundtvigselskapet var presise og komplette, og han var den som alltid klarte å gi arbeidet vårt de rette formaliteter til rett tid. Det var aldri noe juks eller tvilsomme omtrentligheter med Tor!

I Grundtvigselskapet vil Tor Grønvik bli dypt savnet, som inspirator og medarbeider, og som engasjert medmenneske.

For Grundtvigselskapet i Norge

Arild Mikkelsen