Ny stortingsmelding om voksnes læring

Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring (Meld. St. 16 (2015-2016)

Meldingen inneholder tiltak som skal gi voksnes bedre
muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene deres til å delta i
opplæring og få sin medbrakte kompetanse godkjent. Målet for

regjeringen er at
den enkelte skal ha kompetanse som danner grunnlag for stabil og varig
tilknytning til arbeidslivet. For å nå dette målet skal regjeringen utvikle en
samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake
grunnleggende ferdigheter eller ikke godkjent kompetanse. Mange av
utfordringene går på tvers av sektorlinjer. Derfor er denne meldingen
utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og
sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Stortingsmeleing nr 16 (2015-2016)