Pilotprosjekt: Mentorordning i folkehøgskoen

Til høsten starter en ny
mentorordning opp som et pilotprosjekt på tre folkehøgskoler. Målet med
prosjektet er å skape motivasjon for ny læring og fullføring av videregående
opplæring for ungdom som går på folkehøgskole uten å ha fullført videregående.
Av Marit
Asheim
– Det skal bli spennende å se hvordan folkehøgskolene kan
bidra med det vi er gode på for bedre fullføring av videregående opplæring.
Prosjektet har stor oppmerksomhet hos Kunnskapsministeren og i fylkene, sier
koordinator for mentorprosjektet Øyvind Brandt.

   Fem ansatte ved
hver av folkehøgskolene Ringerike, Risøy og Skiringssal har i mars vært gjennom
et eget mentorkurs. Fra skolestart høsten 2016 skal de alle fungere som
mentorer for hver sine elever ved skolen. Pilotprosjektet er i første omgang
ment å omfatte 30 elever, som alle har søkt seg til folkehøgskolene uten å ha
fullført videregående opplæring i forkant.
Vanlige elever
Mentorelevene har søkt seg til folkehøgskolene på helt
vanlige plasser. Elevene som inngår i målgruppen blant skolens elever vil noen
uker etter skolestart få tilbud om å delta i prosjektet, og deltagelse er helt
frivillig. Velger de først å bli med, forplikter de seg til å være med ut skoleåret.
Hos elevene må det være et ønske om å etter hvert skulle gå tilbake og fullføre
påbegynt videregående opplæring. Litt inn i skoleåret kobles elevene sammen med
den av de ansatte som skal fungere som mentor. Mentorelevene følges opp i samtaler
med egen mentor gjennom hele folkehøgskoleåret, og i inntil ett år etter
avslutning.
   Pilotprosjektet
bygger på et tilsvarende arbeid i Danmark. Der har prosjektet vist at hele 85%
av de som er med i ordningen enten er i arbeid eller skole etter gjennomført
program. Målet er å få tilsvarende resultater av den norske mentorprosjektet. Det
er Kunnskapsdepartementet som finansierer pilotprosjektet, og
Folkehøgskolerådets ønske er at ordningen etter hvert skal omfatte flere
skoler. For elevene er deltagelse i prosjektet helt gratis.
Evalueres eksternt
Mentorkurset ble holdt av Anne Liv Kaarstad Lie,
høgskolelektor ved Høgskolen Sørøst-Norge. I løpet av to dager fikk deltagerne
et grunnkurs i mentaliserende veiledning. Gjennom både teori og praktiske
øvelser fikk mentorene en innføring i fire ulike samtalenivåer for
veiledningssamtaler. Dette kommer i tillegg til eksisterende elevsamtaler som
allerede gjennomføres på folkehøgskolene, men gjennom mentorordningen vil
elevene få mye mer tid til både samtale og veiledning.

   Prosjektet skal
dokumenteres og evalueres av Høgskolen i Sørøst-Norge. Det er høgskolelektor
Ragnhild Evensen som vil lede dette arbeidet. Gjennom kvalitative
intervjurunder skal de se på problemstillingen Hvordan bidrar folkehøgskolen med mentorordningen til at ungdom, som
har avbrutt videregående opplæring, blir motivert til å fullføre utdanningen?
Underveis
skal de også se på forventningene både hos elever og mentorer til ordningen.