Får ikke lån for 11 måneder

Folkehøgskoleelver får ikke støtte for 11 måneder, slik det legges opp til for andre studenter, i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det er et slag i ansiktet på skoleslaget og elevenes finansiering. Men siste ordet er nok ikke sagt i denne saken. I Folkehøgskolerådet reagerer de sterkt på en slik forskjellsbehandling.

Studiestøtte:
Innføring av elleve måneders studiestøtte – oppfølging av anmodningsvedtak

Regjeringen legger opp til å styrke studiestøtten for dem som tar tertiærutdanning, det vil si
studenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Folkehøyskoleelever som tar
eksamensfri utdanning og voksne som tar videregående opplæring eller grunnskoleopplæring
vil etter Regjeringens forslag ikke omfattes av opptrappingen i støttenivå.

På positiv side: Folkehøgskolerådet får til skudd for arbeidet med å bosette mindreårige flyktninger og for lite bevilget til Kristiandsand fhs blir rettet opp.

Kap. 226
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Kunnskapsdepartementet vil innenfor bevilgningen på posten
gi et tilskudd til
Folkehøgskolerådet på 300 000 kroner for å utføre
koordinerende oppgaver ved bruk av
folkehøyskoler i arbeidet med bosetting av unge flyktninger.
Kap. 253
Folkehøyskoler
Post 70 Tilskudd til folkehøyskoler
Kristiansand folkehøyskole ble godkjent for oppstart i
skoleåret 2015–16, og det ble bevilget
3,4 mill. kroner til skolen i statsbudsjettet for 2015. Ved
en feil ble ikke helårseffekten
innarbeidet i budsjettforslaget for 2016. Det foreslås
derfor å øke bevilgningen på posten
med 4,9 mill. kroner.