Samstemte rektorer for lokale bærekraftsplaner

Under det nylig avholdte rektormøte på Olavsgaard ble det uttrykt enighet om å utvikle lokale bærekraftsplaner på hver enkelt skole. Dette viser at Folkehøgskolene tar sitt samfunnsoppdrag på alvor i det grønne skiftet, og drar i samme retning som FNs bærekraftsmål. Fra et utenfra perspektiv kunne det virke som stemningen for å kunne komme til enighet rundt noe, var overmoden.

En hel dag ble viet til temaet Folkehøgskolens utfordringer og muligheter i en bærekraftig verden. Dagen ble fylt med diskusjoner, workshops, arbeidsgrupper og til slutt et «åpent torg», altså en åpen scene, der hver arbeidsgruppe kunne legge frem saker og problemstillinger de var opptatt av. Her ble et mangfold av temaer fremmet, ulike perspektiver løftet frem.

Forslaget om å lage lokale bærekraftsavtaler på hver enkelt skole ble fremmet av en gruppe på 14 rektorer. Her var det ingen som uttrykte motstand eller kritiske kommentarer.

Helt konkret innebærer dette at skolene forplikter seg til å lage lokale bærekraftsplaner som et fast punkt i selvevalueringsrapporten.

Skolenes autonomi og et forpliktende fellesskap mot en bærekraftig verden?

Med utgangspunkt i torget, kunne det fra et utenfra perspektiv, virke som man mangler arenaer for å ta opp temaer i fellesskap – hvor man kan fatte konsensusbeslutninger. Det trenger ikke være en motsetning mellom skolenes autonomi, egeninteresser og forskjellighet på den ene siden, og et forpliktende fellesskap på den andre siden.  I spennet mellom egeninteresser og fellesinteresser ligger det et hav av potensielle områder man kan skape enighet rundt, men det fordrer å ikke stikke hodet i sanda. Hver skole har egeninteresser og er selvstendig skoler som er forskjellige og autonome, men kan det være enkelte spørsmål man både ønsker, trenger å forplikte seg til, for å gjøre verden til et bedre sted? Dersom ja, hva slags arena kan det være? Hvordan kan vi åpne, strukturere og lage arenaer for å kunne fatte beslutninger, der det er for fellesskapets beste?

Av Judith S. Klein, Internasjonal sekretær