Første doktorgrad på folkehøgskolepedagogikk i Norge

Folkehøgskolelæreren Johan Lövgren forsvarte sin doktorgrad om læreprosesser ved norske folkehøgskoler på Menighetsfakultetet 4. mai - The Reflective Community. Learning processes in Norwegian folk high schools.

Teologen Lövgren har vært lærer i folkehøgskolen i 19 år, på Grenland, så han kjenner skoleslaget godt. Hans doktorgradsavhandling er faktisk den første som er gjort på praktisk pedagogikk i folkehøgskolen i Norge. Han har sett på læringsprosessene på kristne folkehøgskoler og hvordan elevene møter de kristne verdiene der. Han beskriver hvordan elever med forskjellig livssynbakgrunn kommer til en folkehøgskole og hvordan de møter verdiene skolen står for.

Dagen startet med en prøveforelesning over temaet: Kritiske perspektiver på folkehøgskolebevegelsens historiske bakgrunn og bakgrunnens betydning for dagens utdanningspolitikk og utdanningspraksis. Det ble en interessant og opplysende gjennomgang av en engasjert foreleser.

Så fulgte en tretimers seanse hvor Lövgren forsvarte sin ph.d.-avhandling. Opponenter var professor dr. AnneLine Wittek ved UIO og professor dr. Staffan Larsson ved Linköping universitet. Professor Claudia Lenz var tredje medlem av bedømmelseskomiteen.

Doktorgraden bygger på en empirisk undersøkelse av to kristne folkehøgskoler i Norge. Han har intervjuet mange elever og har også fått 60 tekster (refleksjonsloger) fra elever. Stikkordet er verdier. På spørsmål fra opponenten om læreprosesser kan være verdifrie svarte Lövgren: Nei, men de kan være mer eller mindre bevisst verdiladede. Et hovedpunkt er at ungdom opplever kristen folkehøgskole som åpen og refleksiv. «jeg får gå dit, tenne et lys, og tenke på bestemor…». Religiøs praksis er også tilgjengelig for de ikke-troende elevene. Det teoretiske perspektivet i Lövgrens avhandling bygger på Étienne Wenger læringsteori – læring som skjer i et fellesskap.

Med i overkant av 50 tilstede, folkehøgskolefolk, venner og familie, viste Lövgren glimrende oversikt over sitt stoff. Under syv strenge menn på veggen, teologer og professorer, med Ole Hallesby, Sigurd Odland, Peter Hognestad og Edvard Sverdrup i spissen – fikk vi del i mindre dogmatiske refleksjoner rundt avhandlingen. Doktorgradsarbeidet har vært støttet med stipend fra Norges Kristelige Folkehøgskolelag (NKF) over flere år.

Johan Lövgren besto prøven!

Her kan du laste ned avhandlingen:

www.researchgate.net/publication/324567988_The_Reflective_Community_Learning_processes_in_Norwegian_folk_high_schools