Folkehøgskolene etablerer mentortilbud for elever uten fullført VGO

Publisert

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolene som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er imidlertid i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker avklaring og eventuell styrket motivasjon for å fullføre VGO.

Frirommet introduseres som ny debattform i Norge

Publisert/Oppdatert

Samfunnet er komplekst og fullt av dilemma som kan virke lammende på politisk engasjement. Undersøkelser viser blant annet at ungdom i Norge kan mye om demokrati, men bruker det forholdsvis lite. Ni frilynte folkehøgskoler går nå foran, og introduserer Frirommet og kurses i å lede friromsdebatter som ny debattform i Norge.

Hva er folkeånd?

Publisert

Arne Øgaard ønsker å belyse begrepet Folkeånd i lys av Sigurd Ohrems artikkelserie om vitalsime - Vitalsime, folkehøgskolen og tidsånden.

Ny veileder fra Unge funksjonshemmede

Publisert/Oppdatert

I 2019 kom rapporten fra undersøkelsen og analysen – Folkehøyskolen – Et år for alle? Om inkludering og tilrettelegging på folkehøyskolen. Folkehøgskolen kommer ikke bare godt ut av denne undersøkelsen, og i oppsummeringen gis det klare råd om at folkehøgskolen som skoleslag har et viktig samfunnsoppdrag og bør tilby et fellesskap som rommer hele bredden av elever. Folkehøgskolene har mye å gå på både når det gjelder fysisk tilgjengelighet og fordommer, kommer det fram.

Minneord – Kjell Nyland – Namdals

Publisert

For nokre dagar sidan fekk vi bodskapen om at vår kjære «kårkall» og tidlegare styrar Kjell Nyland hadde gått bort. Rett nok visste vi at dagen ville kome. Kjell, du vart nesten 90 år og helsa var ikkje lenger like god som da du sprang med elevane på Geitfjellet. Men vi er aldri heilt førebudd, og sorga tok oss – samstundes som varme tankar gjekk til Solveig og familien som mista sin gode kjæraste, far og bestefar.

Ny grønn utgave av Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Da er et grønt nummer på 56 sider sendt til trykkeriet. Her får dere en digital forsmak på magasinet – Folkehøgskolen nummer 2 2021. Dere finner «grønne» artikler - om grønn vekst, sirkulærøkonomi og grønn undervisning og pedagogikk.

Folkehøgskolerådet må styrkes

Publisert

Allerede tilbake på åttitallet var det oppe til diskusjon at folkehøgskolerådet måtte styrkes. Den gang gikk rådsansvaret på rundgang mellom organisasjonene. Odd Arild Netland ble den første heltidsansatte i Folkehøgskolerådet, som sekretariat i 1996. Senere kom det en stilling som internasjonal sekretær i halv stilling i 2005.

ELEVMEDVIRKNING, SKOLEUTVIKLING OG DEN LIKEVERDIGE SAMTALEN

Publisert

«Fokusgruppene er kommet for å bli,» sier rektor Ingvild Tollehaug Jevne på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. «Det er spennende å redesigne evalueringen i folkehøgskolen og sette elevdemokrati og elevdeltagelse i fokus.»

Utstilling – Siri Skjerve: AS WE EVOLVE

Publisert/Oppdatert

Siri Skjerve (41) holder nå sin første separatutstilling, ved Møre & Romsdal kunstsenter. Siri har vært kunstlærer ved Ringebu og Nordmøre folkehøgskoler. Hun satt også fire år i styret i Folkehøgskoleforbundet – fra 2013 til 2017. De siste årene har hun undersøkt det konseptuelle potensialet i naturgarvet skinn som kunstnerisk materiale. Skinnene kommer i hovedsak fra Todalen, der Skjerve bor og jobber.